Üks sats, üks süda
JK TABASALU

E-poe üldtingimused

I Üldtingimused

1. Käesolevad MTÜ Jalgpalliklubi Tabasalu (edaspidi nimetatud müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud “tingimused”) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud “ostja”või “tarbija”), kes kasutavad e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on läbi ostu sooritamise sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping).

2. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.

3. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadusandluses antud tingimustele.

4. E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”.  Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda. Kaupade hind sisaldab käibemaksu.

5. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel

Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest tasuda.

6. E-poes saab maksta tellitud kauba eest pangaülekandega, kasutades selleks pangalinke (SEB, Swedbank) ning Maksekeskus AS-i poolt pakutavaid pangalinke.

7. Kaup toimetatakse tellimuses ostja poolt valitud treeninggrupi treeneri kätte. Tarneaeg on kuni 10 (kümme) tööpäeva, kui kauba kirjelduses ei ole märgitud teisiti. Maksimaalne tarneaeg on 30 (kolmkümmend) päeva. Kui kauba tarneaeg ületab maksimaalse tarneaja perioodi, teavitatakse sellest ostjat e-posti või telefoni teel.

Kaup antakse üle ostja poolt tellimuses määratud treeninggrupi treeneri poolt vastava treeninggrupi mängijale.

8. Kliendi andmed on konfidetnsiaalsed ning neid ei väljastata kolmandatele isikutele, vaid kasutatakse ja töödeldakse isiku andmete kaitse seadusest lähtuvalt.

II Ostu sooritamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv treeninggrupi treener, kelle käest kaup kätte saadakse.

Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda sobiva pangalingi abil.

Tellimuse eest tasumise järel saadetakse tellija antud e-maili aadressile tellimuse kinnitus ning ostuarve.

Ostude eest arveldamine toimub eurodes.

III Kauba postitamine

1. Tellitud kaup edastatakse ostjale pärast arve täielikku tasumist.

2. Kaup tarnitakse ostja kätte müüja treeningpaikades Tabasalus, juhul kui ei lepita omavahel kokku teisiti. Kaubatarne teostatakse ostja poolt valitud treeninggrupi treenerite kaudu. Ostjale on kauba tarne tasuta.

3. Kauba tarneaeg sõltub ostetud kauba lao staatusest. Tarneaega arvestatakse alates hetkest kui tellimus on e-poodi saadetud. Tellimuse tarneaega arvestatakse tellimuses sisalduva kauba kõige pikema tarneaja järgi.

IV Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

1. Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.

2. Tarbija peab lepingust taganemise korral 14 päeva jooksul kauba Müüjale tagastama.

3. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt.

4. Tagastatud kaup peab olema müügikõlbulik. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

5. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@tabasalujk.ee.

Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number, arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda ning arveldusarve omanik. Kauba eest tasutud summa tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani. Kauba tagastamise või vahetamisega kaasnevad transpordikulud kannab ostja.

6. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine kuni kauba maksumuseni. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega ja muudel sellistel juhtudel. Kauba tagastamise kulud ei kuulu hüvitamisele.

V Vastutus ja vaidluste lahendamine

1. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada koheselt toote kasutamine. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, tellimus, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud www.tabasalujk.ee e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

2. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on müüjal ning pärast kuue kuu möödumist lepitakse tõendamisega seonduv müüja ja tarbija vahel kokku. Pärast kohustusliku tõendamisperioodi lõppu ning juhul kui toode on riknenud tarbija süül kannab tõendamise kulud tarbija. Puudustega kauba tagastamise või vahetamise kulud kannab ostja kuni 10 euro ulatuses.

3. Kaebusele peab olema märgitud

Kaebusele peab lisama ka ostu tõendava dokumendi koopia, millest nähtub tehingu sooritamise aeg, pooled ning kauba kirjeldus. Kirjalikule kaebusele vastatakse 14 päeva jooksul.

4. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: MTÜ Jalgpalliklubi Tabasalu, e-posti aadressile info@tabasalujk.ee.

Kauba tagastamisel tuleb see edastada aadressile Kooli 11, Tabasalu, Harku vald, 76901. Parandatud kauba või asenduskauba saab kätte aadressil Kooli 11, Tabasalu, Harku vald, 76901. Tarbija nõudmisel on võimalik edastada kaup soovitud sihtmärki ka kullerteenuste abil. Sellisel juhul tuleb eelnevalt tasuda kullerteenusega seonduvad kulud.

5. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või kui see ei ole võimalik, siis selle asendamist uue kaubaga.

2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui: müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
parandamine ebaõnnestub, müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

6. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, paigaldamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

7. Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse  vastavad tingimused kirjalikult.

Teavet tellimuse kohta saab aadressilt info@tabasalujk.ee.

Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Endla 10A, Tallinn 10122 e-post: info@ttja.ee