Üks sats, üks süda
JK TABASALU

JK Tabasalu kodukord

Meie deviis: Annan endast parima iga päev ja suhtun oma treeningkaaslastesse ja vastasmängijatesse austusega.

Iga õpilane on kohustatud tundma ja täitma jalgpallikooli kodukorda ja teisi üldkehtivaid eeskirju

Käitumine jalgpallikoolis

 1. Treeningutelt osavõtt on kohustuslik. Hilinemine segab nii treenerit kui ka kaaslasi.
 2. Treeningult puudumise korral peab õpilane eelnevalt treenerit teavitama
 3. Õpilase riietus peab olema puhas ja korras ning vastama ilmastikuoludele
 4. Õpilased vastutavad ise jalgpallikoolis kaasas oleva raha ja väärisasjade eest
 5. Õpilased peavad hoidma oma tervist ja elu. Keelatud on tarvitada tervisele kahjulikke aineid
 6. Õpilased peavad osalema abitöödel (territooriumi korrastamine, turniiridel abistamine jms)
 7. Õpilane tuleb jalgpallikooli hiljemalt 10 min enne treeningu algust

Käitumine treeningul

 1. Treeningut alustab ja lõpetab treener
 2. Õpilasel peab kaasas olema kõik õppetööks vajalik
 3. Kui õpilasel on kaasas esemed, mis segavad treeningtööd, on treeneril need õigus ära võtta ning tagastada hiljem lapsevanemale või vastavalt treeneri ja õpilase vahelisele kokkuleppele
 4. Õpilased vastutavad neile antud õppevahendite korrashoiu eest. Jalgpallikoolile kuuluvate esemete rikkumise või hooletu ümberkäimise korral kannab õpilane (vanem) materiaalset vastutust.
 5. Treeningul on õpilased kohustatud täitma täpselt treeneri korraldusi ja näpunäiteid ning mitte segama kaasõpilasi.

Käitumine laagrites, võistlustel ja ekskursioonidel

 1. Väljaspool jalgpallikooli tuleb esindada ennast, oma spordiklubi ja oma maad väärikalt.
 2. Täita tuleb täpselt treeneri või juhendaja korraldusi, kinni pidada liikluseeskirjadest ja ühistranspordi kasutamise reeglitest, käituda viisakalt ja kaaskodanikke arvestavalt.
 3. Suhtuda heaperemehelikult loodusesse
 4. Mitte ohustada enda ja kaasõpilaste tervist

Lapsevanema ja hooldaja käitumine

 1. On oma käitumisega lastele eeskujuks nii väljakul kui väljaspool seda.
 2. Ei saabu võistkonnaga seotud üritustele alkoholi tarbinuna ega suitseta võistkonna lähedal viibides.
 3. Hoolitseb, et laps jõuaks treeningutele ja mängudele õigeks ajaks. Treeningutelt ja võistlustelt puudumistest annab teada aegsasti.
 4. Võistlustel ja mängudel toetab ning kannustab kogu võistkonda.
 5. Ei kritiseeri oma last ega ka teisi lapse võistkonnakaaslasi kui nad eksivad mingites mänguolukordades või kui neil ei tule jalgpallialased tegevused kõige paremini välja. Treeninguid ja võistlusi juhendavad treenerid,võistkonna juhtkond ja hooldustiim.
 6. Ei õpeta ega juhenda mängijaid väljaku ääres. Samuti ei kritiseeri kohtunikke, mängijaid ega treenereid.
 7. Kontrollib, et lapsel oleks õige varustus kaasas vastavalt tingimustele nii treeningutel kui võistlustel.
 8. Toetab ja suunab last tegelema iseseisvalt koduste jalgpallialaste harjutuste ja palli valitsemisega.
 9. Lapsevanemad ja külalised viibivad mängu ajal pealtvaatajate alal, mitte vahetusmängijatele mõeldud tehnilises alas.
 10. Teistest harrastustest tingitud puudumisi mõistetakse ja toetatakse treeneri poolt. Parima koostöö ja üksteisemõistmise tagamiseks palume alati tegevused kooskõlastada.