Üks sats, üks süda
JK TABASALU

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Jalgpalliklubi (MTÜ Jalgpalliklubi Tabasalu, edaspidi “klubi“) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida klubi kogub ja töötleb isiku tuvastamiseks, temaga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, vanus) esitamisel meie kodulehel, Eesti Jalgpalli Liidu võistlustele registreerimisel, telefoni teel või mujal.

Muude andmete kogumine

Võime koguda ka isikustamata andmeid ehk andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente klubi uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest või sündmustest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient klubile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Nõusoleku saab alati tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib klubi avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab klubile teenuseid. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on klubi poolt vahendatava teenuse pakkumine.

Kliendi isikuandmeid säilitab klubi kuni kliendisuhte lõppemiseni. Andmeid, mida klubi on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (näiteks raamatupidamisandmed), säilitab klubi õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Klubi rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või keskuses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendisuhte lõpetamise avaldusena.

Turvalisus

Kõiki klubi kodulehe külastamise ja sellel tegevuste teostamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Kasutame oma www.tabasalujk.ee lehel SSL sertifikaate, mis teevad teie kasutajaandmed turvaliseks. Majutame oma lehe serverid usaldusväärse teenuspakkuja serverites.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie kodulehte kasutama asudes, kontaktivormi täitmisel või e-poest ostu sooritamisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja kõigile kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on klubi. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastab klubi volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@tabasalujk.ee.

Oma andmete kaitsmiseks saab alati pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riikliku asutus, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.